តើអ្នកទាំងអស់គ្នា ដឹងពីអត្ថន័យនៃឈ្មោះស្ពាន “គីហ្សូណា និងស្ពាន ត្សឹបាសា” ដែលជប៉ុនបានសាងសង់ ជូនប្រជាជនកម្ពុជា ដែរឬទេ?
វាសនា
- 1789

????? ប្រទេសជប៉ុន ជាប្រទេសដែលមានចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អជាមួយនឹងកម្ពុជា និងតែងតែផ្តល់ជំនួយឥតសំណង និងមានមូលនិធិជាច្រើនពីជប៉ុន មកជួយដល់កម្ពុជា។ យ៉ាងណាមិញចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន ជប៉ុនបានកសាងស្ពាន ចំនួន៣នៅក្នុងកម្ពុជា មានដូចជា ស្ពានជ្រោយចង្វារ (១៩៩៤) ស្ពានគីហ្សូណា (២០០១) និងស្ពានត្សឹបាសា ឬស្ពានអ្នកលឿង (២០១៥) ដែលជាជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។ យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃឯកឧត្តម ហូរីណូអ៊ុជិ ហ៊ីដេហ៊ីសា ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា បានបង្ហាញនូវអត្ថន័យនៃស្ពានគីហ្សូណា និងត្សឹបាសា។ ចង់ដឹងថាស្ពានទាំងពីរនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមកមើលនៅខាងក្រោមនេះ៖

ប្រភពៈ Phorn Sophal

Loading...