សម្តីមាស...ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ថា កាលដែលមនុស្សគ្រប់រូប បានលះបង់ធនធាន រឺ ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដល់ប្រទេសជាតិ នៅពេលដែលមានគ្រោះអាសន្ន គឺជាការលះបង់ដល់មានអត្ថន័យបំផុត
ស៊ីហៀង
- 500

បងប្អូនជាច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីវត្តមាន ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ដែលត្រូវជាក្មួយប្រុស សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន  បានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះថា "" ការស្រលាញ់ គឺលះបង់ "

កាលដែលមនុស្សគ្រប់រូប បានលះបង់ធនធាន រឺ ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដល់ប្រទេសជាតិ នៅពេលដែលមានគ្រោះអាសន្នគឺជាការលះបង់ដល់មានអត្ថន័យបំផុត។

ខ្មែររួមគ្នា 🇰🇭❤️🇰🇭 គឺខ្មែរខ្លាំង!!! ក្នុងនោះ, ខ្ញុំក៏បានចូលរួមជាថវិការចំនួន ( 2500$ ពីពាន់ប្រាំរយដុល្លា )ផងដែទៅក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺកូវីដ ១៩ នៅកម្ពុជា។

ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា ប្រជាជនទាំងអស់រួមគ្នាជាធ្នុងមួយ និងសូមអោយគ្រោះកា ចសាហា  វនេះនិង ឆាប់ចេញឆ្ងាយពីប្រទេសរបស់យើងនឹងពិភពលោកទាំងមូលរហូតទៅ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻សាធុប សាធុប សាធុប។ ដោយក្ដីបារម្ភពីខ្ញុំ, ហ៊ុន ជា ខ្មែរ🇰🇭❤️🇰🇭❤️🌏"។

ប្រភព៖ HC ហ៊ុន ជា ដើម្បីខ្មែរ

Loading...