លេងសើចមិចបាន ! ខាងស្រីប្រាប់ថា កម្មង់ឡេកន្លះគីឡូ ញែ៉អែងយកធេី្វប្រព្ធនម៉ង ខ្លាំងមែនអាបុិនេះ តោះទៅទិញឡេ ក្រែងបានប្រពន្ធដែរ....
ស៊ីហៀង
- 665

 ហ្វេសប៊ុក ៖ ដេាយសារលេកន្លះគីឡូ ទេីបមានថៃ្ងនេះ រយះពេលជិតមួយឆ្នាំហេីយដែរពួកយេីងបានស្រលាញ់គា្ន  ពីដំបូងដេីមពីអ្នកកម្មង់ឡេកា្លយជាសង្សានឹងគា្ន កម្មង់ឡេកន្លះគីឡូ ញែ៉យកអែងធេី្វប្រព្ធនម៉ង សា ហា វកប់អាបុិនេះ ដំបូងទាក់ទង់ធម្មតាៗទេក្នុងចិត្ដគិតថាគ្រាន់តែមេីលចិត្ដគាត់លេងៗទេ មិនបានតាំងចិត្ដថាស្រលាញ់គាត់ភា្លមៗនេាះទេ . ប៉ុនតែគាត់ស្រលាញ់ខ្ញុំគិតចង់បានខ្ញុំជាគូរអនាគត់តាំងពីថៃ្ងដំបូងដែរគាត់បានមកយកឡេពីខ្ញុំមេ្លសបនា្ទប់មកក៏ទាក់ទង់គា្នមិនទាន់បានមួយខែផង គាត់ក៏ចាប់ផេី្ដមនាំខ្ញុំទៅជួបនឹងបា៉មា៉ករបស់គាត់ អូយអារម្មណ៏ភ័យបុកពេាះ 

ដូចមិននឹកសា្មនថាលឿនដល់ថា្នក់នឹងសេាះ គាត់បាននិយាយថាការស្រលាញ់ពិតប្រាដកនឹងច្បាស់លាស់រឿងអី្វត្រូវខា្លចរឿងអី្វត្រូវលាក់. នេះបានហៅថាកី្ដស្រលាញ់ពិតប្រាដកដេាយទងេី្វនឹងការស្រលាញ់ ការយកចិត្ដទុក្ខដាក់ ការស្មោះត្រង់ ការមេីលថែ ការផ្ដល់តំលៃ អំពេីលល្អរបស់គាត់បានធេី្វអេាយខ្ញុំដឹងថា នៅថៃ្ងខាងមុខខ្ញុំអាចផេី្ញវាសនាទៅលេីបរុសមា្មក់នេះបាន គាត់ជាបរុសមា្មក់ទ្រាំលំបាក ទ្រាំហត់នឿយ ទ្រាំតសូ៊នៅកែ្បរខ្លួនខ្ញុំជានិច្ចរាល់ពេលដែរខ្ញុំមានបញា្ហ រាល់ពេលដែរខ្ញុំពិបាកចិត្ដ គាត់តែងតែលេីកទឹកចិត្ដខ្ញុំគ្រប់ពេលអី្វដែរសំខាន់គាត់មិនទុក្ខនារីមា្មក់នេះចេាលអេាយនៅម្នាក់ងឯដាច់ខាត🥰 

បេីរឿងឈេា្លះគា្នវិញគាត់មិនដែរចង់ឈ្នះឡេីយ គាត់មិនខុសក៏គាត់នៅតែសំុទេាស ពេ្រាះគាត់តែងតែប្រកាន់ភា្ចប់ពាក្យមួយថាបងត្រូវតែជាទឹកជានិច្ច ហេីយខ្ញុំបានសួរទៅគាត់ថាមេ្ដចបានបងជាទឹក បនា្ទប់គាត់បាននិយាយថាបងជាទឹកចាំស្រោចព្រោះអីអូនអែងជាភេី្លងនឹង អូយ ចឹងផង ពេលវេលាបានធេី្វខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីការស្រលាញ់ពិតប្រាដកមួយ  អរគុណគាត់ខា្លំងណាស់ដែរព្រមមេីលថែនារីមា្មក់នេះ ហេីយអរគុណពេលវេលាដែរអេាយអូនចូលទៅនៅក្នុងបេះដូងបងនឹងជីវិតរបស់បង អី្វដែរពិសេសបញ្ចាប់ឈេា្មះសង្សាបែ្រកា្លយជាគូរដណឹ្ដង

អី្វដែរពិសេសធំនេាះគឺមា៉កបា៉ទាំងសងខាងពេញចិត្ដដេាយកី្ដស្រលាញ់ផ្ដល់មកអេាយកូនៗ អរគុណបា៉មា៉ដែរអេាយកូនមានថៃ្ងនេះ អរគុណបងដែរព្រមបន្ដកាន់ដៃជាមួយអូនរហូតដល់ថៃ្ងចុងកេ្រាយនៃជីវិត  អ្នកណាថាសេ្មហា៏តាមវេ្វបុករឿងអី្វមិនបានគា្ន គិតខុសហេីយអេាយតែមានភាពសេា្មះត្រង់តាំងចិត្ដយល់ពីកី្ដស្រលាញ់នឹងមានថៃ្ងនឹងហេីយ . អ្នកទិញឡេបែ្រកា្លយជាបី្ដប្រព្ធន ៕💝បេត សេងហា៉ប ❤️ លី ហុឺលីន   បេីចង់ដល់គូរសែ៊មានមា្មក់មួយទៀត 👍👌

ប្រភព៖ ហុឺលីន លក់ឡេLoading...