ថ្ងៃនះក្រសួងប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ករណីថ្មីចំនួន ៩៣៨ នាក់បន្ថែមនិងមានអ្នកជាសះស្បើយច្រើនណាស់រហូតដល់ទៅ....
ស៊ីហៀង
- 753

ភ្នំពេញ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសថា នៅកាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៩៣៨ នាក់បន្ថែមទៀតនិងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៣៦១នាក់  ។​

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមាន អ្នកឆ្លងជំងឺកូវិដ១៩សរុបចំនួន 16299នាក់ អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ សរុប 5791នាក់ អ្នកកំពុងព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩សរុបចំនួន 10394នាក់ អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩សរុបចំនួន 107នាក់ ៕ 

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម និងថ្មីៗ ព្រមទាំងរហ័សពីគេហទំព័រខ្មែរញ៉ូវសូមចុច៖ https://t.me/khmernewschannel

 សូមអានសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅខាងក្រោមនេះ ៖