ព្យាបាលរាកមួល គ្រុនចាញ់ ឈឺឆ្អឹងឆ្អែង ស្រ្តីរដូវមិនទៀង បូសនៅបាតជើង
ណារ៉ា
- 2040

*ព្យាបាលជំងឺ ៖ រាកមួល គ្រុនចាញ់ ឈឺឆ្អឹងឆ្អែង ស្រ្តីរដូវមិនទៀង បូសនៅបាតជើង។

*ប្រភេទរុក្ខជាតិ ៖ ក្លិនទា ពុទ្រាឈ្លូស

*ផ្លែ៖ រាងមូលត្រមៀចពណ៌ក្រហម បៃតង លៀងស្រាល ។ចេញផ្កាផ្លែរាល់រដូវ ។ ដុះដោយខ្លួនឯងតាមព្រៃរបោះ។

មានរសជាតិល្វីងធាតុត្រជាក់ ។

*សមាសធាតុគីមី៖ ក្នុងស្លឹកមាន Limonoid(Perforatin) Perforatinolon និងជាតិផ្សេងៗ។


*វិធីប្រើប្រាស់ ៖

– ប្រើ ឫស សំបកដើម មែក ស្លឹក ផ្លែ

– គេប្រើមែក សំបកដើម ស្លឹកដាំទឹកផឹក រាកមួស គ្រុនចាញ់ ឈឺឆ្អឹងឆ្អែង ស្រ្តីរដូវមិនទៀង ។ ផ្លែព្យាបាលបូសនៅបាតជើង។

*កម្រិតប្រើប្រាស់៖ ពី ២០-៣០ ក្រ ក្នុងមួយថ្ងៃ ។


ប្រភព៖ រុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជា