ពិព័រណ៍បង្ហាញពីការច្នៃប្រឌិតបង្គន់ចិនឆ្នាំ 2018 នឹងបើកនៅទីក្រុងស៊ាងហៃ
- 2094

ការតាំងពិព័រណ៍រយៈពេល 3 ថ្ងៃនៅសៀងហៃ កាលពីថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 ។ ពិព័រណ៍រយៈពេលបីថ្ងៃ នេះបានបើកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងតាំងពិព័រណ៍សៀងហៃ Everbright នៅថ្ងៃអាទិត្យ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីសមា្ភរះផលិតផល បង្គន់អនាម័យ ។ ការតាំងពិព័រណ៏នេះនិងដាក់អោយ ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ។ ។ (ស៊ីនហួ)