លោក Lei Shitai បានបង្ហាញម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពពុម្ពអក្សរ នៅភាគខាងកើតប្រទេសចិន
- 1637

Lei Shitai បានបង្ហាញឧបករណ៍បោះពុម្ពរបស់គាត់នៅភូមិ Chanshan នៃទីប្រជុំជន Qinxi ស្រុក Jingxian ក្នុងខេត្ត Anhui ភាគខាងកើតប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018 ។ លោក Lei អាយុ 52 ឆ្នាំកើតនៅក្នុងខេត្ត Jiangxi បាន​ចាប់​ផ្តើម​អាជីពជាអ្នកផ្តិតរូបនៅពេលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញរបស់គាត់ ជាមួយនឹង​ពូរបស់គាត់​ដែលគាត់បាន​ធ្វើអាជីព​នេះ​តាំង​ពី​គាត់មានអាយុ 17 ឆ្នាំ។ វិធីសាស្រ្តនៃការបោះពុម្ភមួយនេះបានមើលឃើញនូវការលំបាកក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ថ្មីៗ នេះ។ នៅពេលដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ទីលំនៅទៅខេត្តចាន់សានតាមការអញ្ជើញរបស់លោក Kai Yuanhong ដែលជាអ្នកបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរបៀបទូលំទូលាយ។ ឥឡូវនេះ Lei កំពុងធ្វើការជាមួយនិងជំនាញក្នុងការបោះពុម្ភរបស់គាត់អោយកាន់តែល្អជាងនេះហើយមានទំហំធំជាងនេះផងដែរ។

ប្រភពពី:(Xinhua News)