ក្រសួងធនធានទឹកចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីអាកាសធាតុ នៅតំបន់ខ្លះត្រជាក់ និងតំបន់ខ្លះក្តៅ
Sokli
-

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នៅថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ អាកាសធាតុនៅតំបន់ខ្លះត្រជាក់ និងតំបន់ខ្លះក្តៅ ។

យោងតាមសេចក្តីរបស់ក្រសួងធនធានទឹក អំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ បានឲ្យដឹងថា កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលខ្សោយពីសម្ពាធខ្ពស់នៅលើប្រទេសចិន ជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងឦសានខ្សោយ ។

ខ្លឹមសារលំអិតអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោម៖