កុំភ្លេចស៊ែរចែកគ្នាដឹង...រូបមន្តសង្គ្រោះធម្មជាតិបន្សាបពិសក្អែបខាំ និងខ្យាដំរីទិច
ណារ៉ា
-