ជួយស៊ែរឲ្យឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបបានដឹងផង!!! សូមឪពុកម្តាយគ្រប់រូប បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន ជាមួយកូនតូច​ៗផង នៅពេលដែលគាត់យំម្ដងៗ មើលវីដេអូនេះហើយ ប្រលឹងចុងសក់អស់ហើយខ្ញុំ
វាសនា
- 1553

សូមឪពុកម្តាយគ្រប់រូប បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយកូនតូច​ៗផង ព្រោះពួកគេតែងតែយំគាំង សុំកុំប្រហែសអោយសោះ ដង្ហើមក្មេងខ្លីណាស់ អាចធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតបាន។​ ដូចក្នុងវីដេអូ ខាងក្រោមនេះអញ្ជឹង ៕

Loading...