មកដឹងឯកសណ្ឋានកងទ័ពជាតិខ្មែរទាំង៨ជំនាន់
ណារ៉ា
- 2215

ឯកសណ្ឋានកងទ័ពជាតិខ្មែរទាំង៨ជំនាន់ (១៨៦៣-បច្ចុប្បន្ន)៖ - សម័យអាណានិគមបារាំង (១៨៦៣-១៩៥៣) - សម័យជប៉ុនកាន់កាប់/សង្រ្គាមលោកលើកទី២ (១៩៤១-១៩៤៥) - សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម (១៩៥៣-១៩៧០) - សម័យលន់នល់/សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥) - សម័យប៉ុលពត/កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) - សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា (១៩៧៩-១៩៨៩) - សម័យរដ្ឋកម្ពុជា (១៩៩០-១៩៩៣) - សម័យបច្ចុប្បន្ន/ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២ (១៩៩៣-)។

សូមជួយ Like & Share ដើម្បីចែករំលែកឲកូនខ្មែរបានស្វែងយល់។ ប្រភព: មោទនភាពកងទ័ពខ្មែរ

Loading...