មិនគួរឲ្យជឿទេ ! បុរសម្នាក់នេះ បញ្ចូនទៅពេទ្យព្យាបាលបានតែ 8 ថ្ងៃគត់ក៏បាន ស្លា ប់ភ្លាមៗដោយសារមានគេ…
ស៊ីហៀង
- 2102

ថៃ ៖ ម្តា យ  យំ ស្ទើរ  ស្លា  ប់បន្ទាប់ពីកូ ន   ប្រុស រៀនឆ្នាំទី 2 នៅមហាវិទ្យាល័យល្បីនៅ  បា  ងក ក ត្រូវសិ ស្សច្បងរួ  ម គ្នាធ្វើ  ទា  រុ ណក ម្ម   ដល់ ស្លា  ប់ ការដា  ក់ទោ  ស   ធ្វើ  ទា     រុ   ណ     ក     ម្ម នេះអោយប្អូនប្រុ  ស  ដែ ល  ស្លា    ប់  អង្គុយនៅក   ណ្តា ល ហើយសិស្សច្ប   ងទាំង 12 នាក់ព័ទ្ធជុំវិញ

ដោយម្នាក់ត្រូវទា  ត់ 2 ដង ហើយនាំគ្នាទាត់ទៅដើមទ្រូងក្មេងនេះម្នា  ក់ម្ត ង សរុបទាត់លើ   ដើ  ម   ទ្រូ   ងក្មេងនេះ 12 ដង ទើបបាន 7 នាក់ បណ្តាលអោយក្មេ   ង  នោះ ស  ន្ល   ប់  ហើយបញ្ចូនទៅពេទ្យព្យាបាលបាន 8 ថ្ងៃ   ក៏  ស្លា   ប់ ម្តាយយំស្ទើរ  ស្លា  ប់ហើយ ។ 

 យ៉ាងណាមិចំពោះមូ ល ហេ តុ  ដែលឈា  ន  ដល់ កា  រ  ធ្វើ ទា  រុ    ណ    ក  ម្ម  នេះ ពួកសិ  ស្សច្ប  ង  និយា  យ  ថា ដោ យសារ  ប្អូ  នប្រុ ស  ដែ ល  ស្លា    ប់  មិន  ជួ យ  ត ប  ឆា ត  ក្នុង Line Group៕ 

ប្រភប៖  sola sale